Archiwum autora: Marcin Zaborek

O Marcin Zaborek

Marcin Zaborek- adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, , w latach 2003-2006 społeczny kurator sądowy, od 2006 r. zawodowy kurator sądowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, w latach 2008-2009 delegowany do pełnienia obowiązków Głównego Specjalisty w Wydziale Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, od 2010 r. starszy kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. W swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym zajmowałem się sprawami związanymi z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, demoralizacji nieletnich, a także prowadziłem nadzory nad realizacją kontaktów z dzieckiem, podczas których stykałem się z szeroko pojętą problematyką tego zagadnienia. Aktualnie udzie­lam porad praw­nych z zakresu prawa rodzin­nego, a także biorę udział w spra­wach sądo­wych klientów. Kon­takt: 604 092 158 e-mail:marcin.zaborek@wp.pl

Kiedy można zawiesić władzę rodzicielską?

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom i każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. O istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, a w braku porozumienia między nimi rozstrzyga Sąd (art. 97 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Jeśli dochodzi do … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Kiedy można pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej?

Zgodnie z art. 111 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

Na czym polega zarząd majątkiem dziecka?

Władza rodzicielska powstaje z chwilą urodzenia dziecka i trwa do ukończenia przez nie 18 roku życia, czyli do uzyskania pełnoletności. W tym okresie rodzicie obowiązani są do sprawowania z należytą starannością zarządem majątku dziecka. Przez zarząd majątkiem należy rozumieć wykonywanie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , , , , , | Dodaj komentarz

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej- wymogi formalne, właściwość sądu

Sąd może ograniczyć władzę rodzicielską wskutek: 1. złożonego wniosku przez jednego rodzica; 2. złożonego wniosku przez każdą osobę, która posiada odpowiednią wiedzę na temat okoliczności uzasadniających ograniczeniu władzy rodzicielskiej (np. policja, opieka społeczna), które potem toczy się de facto jak … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej- wymogi formalne, właściwość sądu

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej, może być złożony przez każdego z rodziców bądź przez każdą osobę, posiadającą informacje, przemawiające za pozbawieniem władzy rodzicielskiej przez jednego z rodziców lub rodzica. Sprawa rozpatrywana jest w postępowaniu nieprocesowym. Koszt związany ze złożeniem wniosku, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz