Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej- wymogi formalne, właściwość sądu

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej, może być złożony przez każdego
z rodziców bądź przez każdą osobę, posiadającą informacje, przemawiające za pozbawieniem władzy rodzicielskiej przez jednego z rodziców lub rodzica. Sprawa rozpatrywana jest w postępowaniu nieprocesowym.

Koszt związany ze złożeniem wniosku, to 40 zł, chyba że jest to zmiana wyroku rozwodowego, wówczas jest to kwota 100 zł

Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznania wniosku, jest Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich, według miejsca zamieszkania dziecka a jeśli nie można go ustalić – sąd właściwy według miejsca jego pobytu.

Prawidłowo sporządzony wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej, zawiera oznaczenie uczestników postępowania, tj. wnioskodawcę (osobę, która składa wniosek do Sądu) wraz z jej nr PESEL, dziecko oraz osobę, która ma zostać pozbawiona praw rodzicielskich (uczestnika postępowania). Wnioskodawca powinien również wyraźnie wskazać żądanie, tj. pozbawienie władzy rodzicielskiej oznaczonej osoby, nad małoletnim.

W uzasadnieniu wniosku, ważne jest wykazanie okoliczności, które uzasadniają żądanie wnioskodawcy. Należy opisać stan faktyczny sprawy, podając wydarzenia, które powodują, że ingerencja Sądu w zakresie praw rodzicielskich, zdaje się być niezbędna. Przesłankami do pozbawienia władzy rodzicielskiej przez rodziców, jak wskazano wyżej, są: rażące zaniedbania obowiązków przez rodziców, trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej i jej nadużywanie, dlatego należy je wykazać w uzasadnieniu wniosku.

Do wniosku należy również załączyć dowody, np. wnioski o dopuszczenie dowodów z opinii biegłych, przesłuchania świadków, i inne dowody, które potwierdzają stawiane przez wnioskodawcę tezy, a ponadto odpisy aktu urodzenia dziecka, a jeżeli jest to zmiana wyroku rozwodowego lub wcześniejszego orzeczenia o władzy rodzicielskiej, także odpis tego orzeczenia.

apl. adw. Paulina Grzywińska

O Marcin Zaborek

Marcin Zaborek- adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, , w latach 2003-2006 społeczny kurator sądowy, od 2006 r. zawodowy kurator sądowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, w latach 2008-2009 delegowany do pełnienia obowiązków Głównego Specjalisty w Wydziale Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, od 2010 r. starszy kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. W swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym zajmowałem się sprawami związanymi z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, demoralizacji nieletnich, a także prowadziłem nadzory nad realizacją kontaktów z dzieckiem, podczas których stykałem się z szeroko pojętą problematyką tego zagadnienia. Aktualnie udzie­lam porad praw­nych z zakresu prawa rodzin­nego, a także biorę udział w spra­wach sądo­wych klientów. Kon­takt: 604 092 158 e-mail:marcin.zaborek@wp.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *